Întrebări frecvente proiectare si autorizare

1. Obtinerea certificatului de urbanism (CU)

2. Analiza amplasamentului si definitivarea temei de proiectare

3. Efectuarea de studii suplimentare (studiu geotehnic, ridicare topografica, expertize tehnice dupa caz)

4. Studiu de soluție (arhitectură și structură)

5. Obtinerea avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism

6. Realizarea proiectului pentru obtinerea autorizatiei de construire DTAC (Documentatie tehnica pentru autorizatia de construire)

Nota: Daca prin certificatul de urbanism se cere elaborarea unei documentatii urbanistice de tip PUZ (plan urbanistic zonal) sau PUD (plan urbanistic de detaliu), aceasta documentatie se va elabora si aviza inaintea DTAC.

Pentru mai multe detalii puteti studia Legea 50/1991 actualizata.

Certificatul de urbanism (CU) este documentul emis de autoritatile administratiei publice locale, in care se precizeaza toate informatiile cunoscute privind conditiile juridice, economice, urbanistice si tehnico-edilitare impuse prin legislatia si reglementarile urbanistice in vigoare pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii pe un anumit teren.

Aduce la cunostiinta solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii;
Stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului;
Stabilesc lista cuprinzand avizele/acordurile necesare in vederea autorizarii;
Incunostinteaza investitorul/solicitantul cu privire la obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, in scopul obtinerii punctului de vedere si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, necesare in vederea autorizarii.

Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire se poate elabora numai in baza unui certificat de urbanism.

Studiul geotehnic este un raport elaborat de o firma specializata, in urma efectuarii de foraje si prelevarii de probe de sol, cu scopul stabilirii calitatii terenului si solutiei optime de proiectare a fundatiilor. Realizarea studiului geotehnic este obligatorie, conform legii.
In funcție de proiectul dumneavoastră se poate impune si realizarea altor tipuri de studii, cum sunt: ridicare topografica, studiu de impact asupra mediului, studii de insertie in sit, studiu de circulatie, studiu de insorire etc.

DTAD este denumirea folosita pentru Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare si face referire la proiectul intocmit de catre echipa de proiectare compusa din arhitect, inginer de rezistenta si expert tehnic, persoana abilitata sa efectueze expertiza tehnica a constructiei existente. Aceasta documentatie se avizeaza de catre primarie sau consiliul judetean si permite demolarea integrala sau partiala a unei constructii existente. Denumirea din trecut pentru aceasta documentatie era Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare

DTAC este prescurtarea folosita pentru Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si se refera la proiectul intocmit de o echipa de proiectanti, arhitect, inginer de rezistenta si inginerii de instalatii in baza careia primaria sau consiliul judetean pe raza careia/caruia sa realizeaza investitia. In trecut denumirea folosita pentru aceasta documentatie era Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire

DTOE este forma scurta atribuita Documentatiei Tehnice pentru Organizarea Executiei si este necesara in cadrul proiectelor ce prevad organizari de santier prin amplasarea de baraci, imprejmuiri temporare, conexiuni temporare la utilitati sau realizarea unor lucrari pentru asigurarea utilitatilor necesare santierului si este intocmita de catre un arhitect cu drept de semnatura. In trecut aceasta documentatie exista sub denumirea de Proiect privind Organizarea Executiei.

PT este prescurtarea folosita pentru Proiect Tehnic si face referire la totalitatea documentelor, planurilor furnizate de catre arhitecti, ingineri de rezistenta, de instalatii, geotehnicieni, topometristi, ce sunt necesare constructorului pentru realizare lucrarilor de constructie.

DDE face referire la Detalii De Executie, parte conexa a Proiectului Tehnic (PT) si reprezinta documentatia furnizata de proiectanti, utila pentru lamurirea anumitor detalii constructive astfel incat constructia sa indeplineasca toti parametrii de conformitate cu proiectul, legislatia in vigoare si autorizatia de construire.

Ce trebuie sa contina un proiect de rezistenta?

D.T.A.C – documentatie tehnica pentru autorizatie constructie cf. Legea 50/1991 reactualizata

Intocmirea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire se poate realiza dupa furnizarea urmatoarelor documente :

 • Certificat de urbanism in termen de valabilitate (valabilitatea este de un an de zile de la data emiterii acestuia);
 • Acte de proprietate legalizate;
 • Cadastru si intabularea proprietatii;
 • Studiu geotehnic al terenului conform temei de proiectare intocmite de inginerul proiectant specialitatea rezistenta (indiferent daca se construieste o cladire noua sau se realizeaza o extindere);
 • Ridicare topografica (pentru a evita suprapunerile de proprietati sau construirea pe o alta pozitie decat cea corecta);
 • Efectuarea de studii suplimentare (expertize tehnice dupa caz)
 • Extras de carte funciara care sa ateste situatia reala si legala a terenului;
 • Obtinerea avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism

Nota: Daca prin certificatul de urbanism se cere elaborarea unei documentatii urbanistice de tip PUZ (plan urbanistic zonal) sau PUD (plan urbanistic de detaliu), aceasta documentatie se va elabora si aviza inaintea DTAC.

Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC) se poate intocmi in urma discutiilor avute intre arhitect si beneficiar si prin definirea solutiei arhitecturale a viitorului imobil, stabilirea structurii de rezistenta impreuna cu inginerul structurist si a traseelor de instalatii impreuna cu inginerii abilitati.

Pentru specialitatea de rezistenta avem urmatoarele:

 • referat de verificare al proiectului de rezistenta
 • memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor si modul de realizare
 • planul de sapatura respectiv modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic
 • măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate daca este cazul.
 • planul de cofrare al fundatiilor
 • detalii de cofrare

D.E. – documentatie tehnica de executie

Documentatia tehnica de executie sau (DE) se poate intocmi in urma eliberarii autorizatiei de construire (AC). Aceasta contine atat memoriul pentru faza DE cat si planurile necesare realizarii cladirii. In aceasta faza se cunosc toate golurile de instalatii iar solutia atat structurala cat si pentru toate celelalte specialitati sunt finale.

Pentru specialitatea de rezistenta avem urmatoarele:

 • referat de verificare al proiectului de rezistenta
 • memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor si modul de realizare al acestora
 • planul de sapatura respectiv modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic
 • măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate daca este cazul.
 • planul de cofrare al fundatiilor
 • planul de armare al fundatiilor
 • detalii de cofrare si armare
 • planuri cofraj nivel
 • planuri armare placa, grinzi, stalpi, pereti si alte elemente daca este cazul
 • extrase de armatura pentru fiecare obiect
 • plan sarpanta daca este cazul
 • in cazul structurilor metalice avem planurile de montaj, planuri de ansambluri si piese
 • antemasuratoare privind cantitatile totale

Documentatia pentru executie (DE) impreuna cu documentele puse la dispozitie de catre beneficiar si prezentate anterior vor fi depuse la cartea constructiei in capitolul A referitor la documentatia privind proiectarea cf. HG-343-2017.